มีใครบ้าง! เปิดรายชื่อกนง. ‘5 ต่อ 2 เสียง’ ไม่ลดดอกเบี้ยตามคำขอ ‘เศรษฐา’

0 0
Read Time:2 Minute, 13 Second

จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% โดยมี 2 เสียงให้ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งการคงดอกเบี้ยของ กนง.ในครั้งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจที่ตรงกันข้ามกับคำขอของรัฐบาล และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ที่ต้องการให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ย เพราะเงินเฟ้อติดลบมาหลายเดือนแล้ว และกำลังเข้าสู่วิกฤติ

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

คณะกรรมการนโยบายการเงินที่ คณะกรรมการ ธปท. แต่งตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ธปท. 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 4 คน รวม 7 คน

รายชื่อคณะกรรมการ กนง. ได้แก่

 1. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ประธานกรรมการ
 2. นางอลิศรา มหาสันทนะ รองประธานกรรมการ
 3. นางรุ่ง มัลลิกะมาส กรรมการ
 4. นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน กรรมการ
 5. นายรพี สุจริตกุล กรรมการ
 6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ
 7. นายสันติธาร เสถียรไทย กรรมการ

จำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน มีผู้ว่าการ ธปท. เป็นประธาน เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ กนงคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. กำหนด และเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับคณะกรรมการด้านนโยบายอื่นๆ ของ ธปท. นอกจากนั้น มีรองผู้ว่าการอีก 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 4 คน เป็นกรรมการใน กนง. เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจผู้ว่าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินของประเทศ โดยคำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐ สภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
 2. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
 3. กำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายตาม (1) และ (2)
 4. ติดตามการดำเนินมาตรการของ ธปท. ตาม (3) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ พ.ร.บ.ธปท. ฉบับใหม่ กำหนดให้ กนง. จัดทำเป้าหมายของนโยบายการเงินของปีถัดไปภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่รัฐและ ธปท. ในการดำเนินการเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคา โดยทำความตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและให้รัฐมนตรีเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินที่ได้ทำความตกลงร่วมนั้น ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ กนง. มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน

ความถี่ในการจัดประชุมประมาณทุก 7-10 สัปดาห์ (ปีละ 6 ครั้ง) กนง. จะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณากำหนดแนวนโยบายการเงินที่เหมาะสม

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous Article
Next Article